Referentie OMV_2024076529 -intern nummer : OMV/2024/0079

Einde beroepstermijn : 28/07/2024.

 

Referentie OMV_2024076529 - intern nummer : OMV/2024/0079

Einde beroepstermijn : 28/07/2024.

 

Krabbegem 27, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 1 sectie B nr. 313Z

 

Tonia Helaert heeft een melding ingediend voor:

        deuropening maken tussen badkamer en garage

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Aktename.

 

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 juni 2024 tot en met 28 juli 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de meldingsakte (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze aktename.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 29 juni 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0079’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.