Referentie OMV_2023097442 -intern nummer : OMV/2023/0138

Einde beroepstermijn : 24/06/2024.

 

Referentie OMV_2023097442 - intern nummer : OMV/2023/0138

Einde beroepstermijn : 24/06/2024.

 

Wetterensteenweg 77, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 2 sectie A nr. 143E

 

Bart Pauwels en Julie Kolmus hebben een aanvraag ingediend voor:

        de renovatie en uitbreiding van een eengezinswoning

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 25 april 2024 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 mei 2024 tot en met 24 juni 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 11 mei 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2023/0138’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.