Referentie OMV_2024075483 -intern nummer : OMV/2024/0082

Einde beroepstermijn : 22/07/2024.

 

Referentie OMV_2024075483 - intern nummer : OMV/2024/0082

Einde beroepstermijn : 22/07/2024.

 

Bogaert 8, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 1 sectie B nrs. 654D en 654E

 

Cindy De Smedt heeft een melding ingediend voor:

        bronbemaling aanleg zwembad

 

De melding omvat volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

Klasse

53.2.2°a)

Bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad met een max. totaal debiet van 3705m³ gedurende een max. totaal periode van 30 dagen. (Nieuw)

3705 m³/jaar

3

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 14 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Aktename.

 

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 juni 2024 tot en met 22 juli 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de meldingsakte (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze aktename.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 22 juni 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0082’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.