Referentie OMV_2024014573 -intern nummer : OMV/2024/0015

Einde beroepstermijn : 28/04/2024.

 

Referentie OMV_2024014573 - intern nummer : OMV/2024/0015

Einde beroepstermijn : 28/04/2024.

 

Steenkouter 5, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 2 sectie B nr. 562L

 

Robin Raemdonck heeft een aanvraag ingediend voor:

        het isoleren en renoveren van de gevels

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 22 maart 2024 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 30 maart 2024 tot en met 28 april 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 30 maart 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0015’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.