Referentie OMV_2024078092 -intern nummer : OMV/2024/0094

Einde beroepstermijn : 04/08/2024.

 

Referentie OMV_2024078092 - intern nummer : OMV/2024/0094

Einde beroepstermijn : 04/08/2024.

 

Meerbos 2, 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 4C, 14, 16, 18, 24, Ten Brugsken 1 en 1A, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 1 sectie A nrs. 860W, 873M, 873F, 876_, 880A, 881_, 882B, 882A, 883_, 883/2 _, 884D, 891H, 891G, 894A, 895B, 899A, 900_, 901A, 913D, 913E, 913G, 914B, 916X, 916W, afdeling 2 sectie E nrs. 10_, 13A, 13B, 13C, afdeling 3 sectie A nrs. 1198H, 1199B, 1200C, 1200/2 G, 1201F, 1201E, 1202C en 1203C

 

AUDEBO NV en Ibrahim Anaz hebben een melding ingediend voor:

        bronbemaling (lijnbemaling) voor het plaatsen van rioleringen en wegenis in KMO Zone Wichelen, Meerbos

 

De melding omvat volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

Klasse

53.2.2°a)

Bronbemaling (lijnbemaling) voor het plaatsen van rioleringen.

Het betreft een lijntraject met een lengte van 200m en een breedte van 4m. Het grondwaterpeil wordt maximaal verlaagd tot 4 m onder het maaiveld (4 m-mv). Het debiet van de bronbemaling bedraagt max. 720 m³/dag of 6772 m³/jaar (gedurende max. 14 dagen). Het bemalingswater wordt geloosd in de naastliggende grachten. (Nieuw)

6772 m³/jaar

3

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 28 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Aktename.

 

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 6 juli 2024 tot en met 4 augustus 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de meldingsakte (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze aktename.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 6 juli 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0094’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.